1. Yhdistyksen nimi on Woffa ja kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea eläinsuojelutoimintaa Suomessa ja Romaniassa. Tuemme ensisijaisesti hyväksi ja pitkäjänteiseksi havaitsemaamme katukoirien ja kissojen parissa tapahtuvaa suojelutoimintaa. Haluamme edistää näiden toimijoiden kautta kissojen ja koirien sterilointeja ja kastrointeja sekä Suomessa ja Romaniassa. Woffa ry etsii koteja Suomesta adoptoitaville eläimille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa eläinsuojelutoiminnasta, adoptoitavista eläimistä ja muusta eläinsuojelua tukevasta toiminnasta. Yhdistys kustantaa eläinten sterilointi ja kastrointi -kampanjoita. Yhdistys tukee rahallisesti valitsemiaan romanialaisia eläinsuojia. Woffa ry kustantaa eläinten hoito sekä ruokintakuluja Suomessa ja Romaniassa. Yhdistys voi kustantaa kohdemaasta haettaviin eläimiin liittyviä matkakuluja ihmisille ja eläimille. Näiden toimien toteuttamiseksi yhdistys kerää vuosittain varsinaisilta jäseniltä sekä kannatusjäseniltä hallituksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistys ottaa vastaan rahalahjoituksia ja tavaralahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä rahakeräysluvan avulla. Yhdistys voi pitää myös myyjäisiä, huutokauppoja ja tapahtumia varojen keräämiseksi.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu yhdistyksen tarkoitukseen ja haluaa aktiivisesti toimia yhdistyksen sekä eläinten olosuhteiden parantamisen hyväksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai yhdistyksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin   määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

  1. kokouksen avaus 
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto. 
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo – ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. 
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja. 
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen jäsenen halutessa jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava asiasta kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen tulee olla asialistalla kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen lakkauttamissa    käytetään sen varat edellä mainitusti samaan tarkoitukseen.